+32 (0)2 373 09 60

Klantenruimte

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. VoorwerpDeze algemene voorwaarden regelen de toegang, het gebruik van de Website van de BVBA COYOTE PRINT (hierna "Coyote Print"), vennootschap naar Belgisch recht opgericht op 11 januari 2006 met een voltekend kapitaal van 80.000 €, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg, 1453 en ongeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0879.022.611 en op algemene wijze, het geheel van de contractuele of andere verhoudingen tussen enerzijds Coyote Print en anderzijds de Klant en betreffende de opmaak en de bestelling door de Klant van producten van drukkerij ten gevolge van zijn bezoek op deze Website. Het plaatsen van een bestelling op de Website van Coyote Print verondersteld de aanvaarding van de Klant, zonder voorbehoud noch voorwaarde(n), van de onderhavige algemene voorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden of clausules worden verwijderd.
Coyote Print behoudt zich het recht om de website en haar algemene voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.


Artikel 2. Definities


Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Klant: elke verkoper (zijnde de klanten voor wie het ondertekenen van een overeenkomst op de website verband houdt met hun beroepsactiviteiten) of consument (zijnde alle natuurlijke personen die goederen of diensten verkrijgen of gebruiken voor uitsluitende privatieve doeleinden) die zich op de Website van Coyote Print begeeft teneinde er in pagina te zetten (met of zonder de hulp van de vensters bestemd voor de opmaak van de projecten op deze site) te zetten en om Documenten te bestellen.
  • Elementen van de site of Elementen: grafische gegevens, beelden, foto's, voorbeelden van documenten en modellen, teksten, opmaak, polissen, software, en andere gegevens of informatie die zich bevinden op de Website van Coyote Print.
  • Document(en): product(en) van drukkerij die de Klant voor voorbereidt, opmaakt en bestelt op de Website van Coyote Print
  • Website: de Website van CoyotePrint.com, CoyotePrint.be, CoyotePrint.net naar dewelke de Klant zich wendt teneinde er op voor te bereiden, op te maken, één of meerdere Documenten te ontwikkelen en die te bestellen.


Artikel 3. De opmaak van het Project


De opmaak van het Document en de bestelling gemaakt op de Website verbinden de partijen, op een vaste en definitieve wijze, onder voorbehoud van het eventuele recht van afstand voorzien in artikel [* ] van deze algemene voorwaarden.
De klant die een informaticabestand gebruikt en levert, in een ander formaat dan in een "pdf" of die geen gebruik maakt van de vensters van opmaak van de Website voor de opmaak van het project van het Document, ziet af van elk bezwaar, van welke aard ook, betreffende de opmaak, de kleuren of om het even welk ander grafisch element. De elementen van dit bestand dienen voor hun publicatie in overeenstemming te zijn met de technische gegevens van de Website van Coyote Print, waarvan de Klant verklaart kennis van te hebben.
Coyote Print kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke typefout, beeld of opmaak, die door de klant geproduceerd zouden worden bij de oprichting of opmaak van het Document. Coyote Print herleest de inhoud of de spelling van het/de Document(en), in pagina gezet en besteld door zijn Klanten, niet.
De Klant die op de grafische diensten van de Website beroep doet teneinde het Document in pagina te zetten en te creëren, erkent de tarieven van toepassing voor het door de grafici van de Website te presteren werk te aanvaarden, werk dat gefactureerd wordt aan 55 € HTVA per uur.
De kleuren van de Website zijn niet contractueel en Coyote Print kan zich er niet toe verbinden om deze, exact zoals zij op de Website worden gepubliceerd, terug te geven. De Klant geeft toe dat geringe variaties van kleur, uitlijning en inkt, onzichtbaar voor de niet verwittigde gebruiker, aanwezig kunnen zijn op de geleverde Documenten, in zoverre deze als aanvaardbaar toegelaten worden in de sector van de drukkerij.
De Klant stemt toe met en aanvaardt een tolerantie van 10% betreffende de volumes en het aantal Documenten, geleverd ten gevolge die van de bestelling.
Coyote Print behoudt zich, op algemene wijze, het recht om een bestelling te weigeren als het Document geleverd door de Klant niet toelaat een kwaliteitsindruk te verwezenlijken, zonder in dergelijk geval een vergoeding van welke aard ook aan de Klant verschuldigd te zijn.
De Klant die weigert om een drukproef van het/de Document(en) te ontvangen, doet afstand van elk bezwaar betreffende de overeenstemming van het/de Document (en), de opmaak, de kleuren of om het even welk ander grafisch element.


Artikel 4. Prijs


De prijzen worden op de Website in Euros te kennen gegeven, belasting en leveringskosten niet inbegrepen.
Zij zijn slechts definitief bij het venster van betaling en facturering, waar het bedrag van B.T.W. dan in functie van het door de Klant bestelde product en van de verzendingskosten zal aangegeven worden.< br /> De B.T.W. is van toepassing op de zendingen van en naar landen van de Europese Unie. Een factuur waarin de prijs, B.T.W. en de leveringskosten opgenomen zijn, wordt verzonden naar het e-mail adres, aangegeven door de Klant bij de verschillende etappes van de bestelling van het/de Product(en).
De klanten, die in aanmerking zouden kunnen komen voor een vermindering van het B.T.W.-bedrag, zijn gehouden deze vermindering te rechtvaardigen door middel van het doorgeven van alle vereiste documenten, teneinde het absolute bewijs ervan te leveren.


Artikel 5. Gegevens van de Klant en leveringsadres


De Klant geeft Coyote Print zijn gegevens inzake woonplaats of maatschappelijke zetel, levering van de Producten, facturatie, evenals een e-mail adres die overeenstemt met een toegankelijke internetrekening (bijvoorbeeld in termen van capaciteit van ontvangst, van beschikbaarheid, enz.), teneinde de Coyote Print toe te laten de factuur probleemloos naar de Klant te kunnen zenden.


Artikel 6. Recht van afstand


Een Klant-consument beschikt over een recht van afstand van 7 werkdagen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelde Documenten.
Evenwel is dit recht wettelijk onbestaande in de hypothese dat de Documenten in opmaak zijn en worden verwezenlijkt volgens de aanwijzingen van de consument of wanneer ze worden verpersoonlijkt.
In de hypothese dat het recht van afstand van de Klant-consument bestaat en binnen de wettelijke termijn wordt uitgeoefend, is hij verplicht om, uitsluitend op zijn kosten, de Documenten aan Coyote Print zo spoedig mogelijk terug te sturen. Bij gebrek hieraan, zal Coyote Print het recht hebben om de vergoeding van de prijs van de Producten aan de consument te weigeren.


Artikel 7. Bezwaren


Elk bezwaar betreffende een gebrek aan conformiteit tussen het/de geleverde Document(en) en deze die besteld werd(en), dient per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de heer Kevin Kielbaey op de maatschappelijke zetel van Coyoteprint Bvba Waterloosesteenweg, 1453 - 1180 Brussel binnen de drie 3 dagen volgend op de levering datum van de postverzending gericht te worden, gepaard gaande met het geheel van de Documenten, met een kopie van de factuur, de leveringsbon en een beschrijving van het verweten gebrek aan conformiteit. Bij gebrek aan naleving van deze vormen, zal de Klant geacht worden, zonder voorbehoud, de goederen aanvaard te hebben. Coyote Print zal, zo spoedig mogelijk, de Klant haar standpunt over het verweten gebrek aan conformiteit bekend maken en de partijen zullen dan trachten een minnelijke schikking te bereiken, met inbegrip van de kosten van terugkeer en van eventuele verzending van het/de Document(en), herdrukt overeenkomstig artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
Dit artikel doet geen afbreuk aan het eventuele recht van afstand van de Klant-consument uit artikel 5 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 8. Annulatie van de bestelling


In het uitzonderlijk geval waarin de bestellingen zouden worden geannuleerd, met de toestemming van Coyote Print (of door Coyoteprint als de algemene voorwaarden werden niet gerespecteerd) als gevolg van een vraag in die zin vanwege de Klant en alvorens de Documenten worden gedrukt, komen de veroorzaakte kosten volledig voor rekening van de Klant. De behandelingskosten beelden 20% van het totaal bedrag af. Het minimale bedrag van de annulatiekosten (technische en dossierkosten, tijd van de werknemers en van de mededelingen om de annulatie over te brengen en het te behandelen, enz.) is gelijk aan 25 € HTVA.


Artikel 9. Intellectuele eigendom


De site en al zijn Elementen zijn exclusieve eigendom van Coyote Print en worden beschermd door de wetgevingen inzake de bescherming van het intellectuele eigendom. Al de rechten van deze site en zijn Elementen zijn aanhoudbaar. Het is bijgevolg strikt verboden het geheel of een deel van de site of zijn Elementen te behouden, te kopiëren, te downloaden, om te verdelen, te publiceren of om te gebruiken, behalve in de mate van wat uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden of met de uitdrukkelijke toestemming van Coyote Print wordt toegestaan. Coyote Print behoudt zich het recht voor om, om het even welke Element, in zijn geheel of gedeeltelijk, op eender welk tijdstip, toe te voegen te wijzigen of af te schaffen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.
De Klant die aan Coyote Print beelden, grafische gegevens, logo's, foto's, documenten, modellen, teksten, polissen, en andere gegevens of informatie voor de verwezenlijking van Documenten levert, verklaart de toelating van de houder(s) van de rechten op de intellectuele eigendom die eraan verbonden zijn, indien vereist om ze daartoe te kunnen gebruiken, te hebben ontvangen.
Worden bedoeld: alle rechten van het intellectuele eigendom, en met name op niet-limitatieve wijze opgesomd, de auteursrechten en naburige rechten, in het algemeen alle rechten die voortvloeien uit de intellectuele activiteit en de creatieve uitdrukking van iedere persoon door middel van geschriften, woorden en de visuele realisaties in de vorm van grafische, plastische, fotografische, vast of beweeglijk, en alle samenhangende rechten.
De Klant vrijwaart Coyote Print bijgevolg van elke revindicatie, bezwaar, klacht, of om het even welke vordering, en met name, op niet limitatieve wijze, vorderingen die ofwel (i) rechterlijk of buitenrechtelijk zijn, ofwel (ii) ingeleid worden door de houder(s) van deze rechten of door een vennootschap die tot doel heeft de exploitatie, de administratie en/of, de bescherming en het beleid van de beoogde rechten, ofwel (iii) over het algemeen, eender welke vordering overal ter wereld, gericht op het verkrijgen van een som geld, een erkenning, of eender welke schadevergoeding voor het gebruik van deze beelden, grafische gegevens, foto's, logo's, documenten, modellen, teksten, polissen, en andere gegevens of informatie en de opmaak via de Website.


Artikel 10. Gebruik van de site


Het gebruik van de Website wordt slechts toegestaan om voor te bereiden, in pagina te zetten en bestellingen te maken van de Documenten.
De Klant stemt ermee in om de site op verantwoordelijke wijze en met inachtneming van de toepasselijke Belgische en internationale wetgevingen te gebruiken. Hij verbindt zich er met name toe om geen Element te gebruiken, noch in pagina te zetten, noch Producten te bestellen of eender welk gegeven, informatie, beeld, logo, of iets anders, die een - zonder dat deze opsomming limitatief is - pornografisch, racistisch of xenofobisch, lasterlijk, dreigend, lasterend, obsceen, de eer of het privé-leven van een natuurlijke of rechtspersoon aantastend of een subjectief recht of eender welk intellectueel eigendomsrecht van een natuurlijke of rechtspersoon aantastend karakter zou hebben, op de site in te voeren.
In geen geval kan Coyote Print burgerlijk of strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor schade of gevolgen afkomstig van of betrekking hebbende op een ongepast of niet toegelaten gebruik door de Klant van de site of van de inhoud ervan.


Art. 11. Betalingsachterstanden


In de hypothese dat de betaling niet door middel van elektronische betaling (kredietkaart) mogelijk zou zijn, zal elke betalingsachterstand van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning de volgende gevolgen hebben en dit ongeacht het recht van Coyote Print om een vergoeding voor de belangrijkere geleden schade te vorderen:

  • de Klant zal een intrest voor vertraging van 12% per jaar, vanaf de datum van de bestelling tot de dag van gehele kwijting van de verschuldigde bedragen, betalen, evenals een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% van het bedrag van de factuur, inclusief B.T.W., met een minimum van 375 €;
  • Coyote Print zal het recht hebben om de betaling van het saldo van alle eventueel andere verschuldigde bedragen te vragen, ongeacht ze reeds verbeurt of opeisbaar zijn;
  • Coyote Print zal het recht hebben om de uitvoering van de voorafgaande, lopende of toekomstige bestellingen op te schorten en, op algemene wijze, het recht hebben om alle verplichtingen, waarvan zij schuldig zou zijn jegens de Klant, op te schorten.

In geval van gebleken insolventie, van vereffening of faillissement van de koper, behoudt Coyote Print zich het recht om directe betaling van alle verschuldigde en nog te kwijten bedragen te eisen, om de ontbinding of opschorting van alle lopende bestellingen voort te zetten, om van de Klant aanvullende garanties en vergoeding van zijn schade te verzoeken. In geen enkel geval kunnen de betalingen geschorst worden of het voorwerp uitmaken van eender welke compensatie, tenzij met schriftelijk en voorafgaand akkoord van Coyote Print.


Artikel 12. Website


De Website wordt aan Klant voorgesteld en geleverd "in staat" zonder enige garantie, noch expliciet noch stilzwijgend, insluitend zonder beperking de garanties van op de markt brengen, van geschiktheid voor bijzonder gebruik of van niet-overtreding. De Klant neemt formeel nota dat de Website wisselvalligheden kan hebben, die werkingsonderbrekingen of fouten kunnen veroorzaken. Verwijzingen naar of links met producten of diensten van onafhankelijke vennootschappen kunnen op de site verschijnen. Zij worden eveneens "in staat" geleverd zonder enige garantie, noch expliciet noch stilzwijgend.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


Coyote Print, zijn bestuurders en personeelsleden kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een eender welke schade ten gevolge van het gebruik van de Website, inclusief zonder op limitatieve wijze op te sommen, schade afkomstig uit een fout, weglating, virussen, vertraging of onderbreking van de dienst.
Indien een verantwoordelijkheid, van welke aard ook, ten laste van Coyote Print wordt gelegd, zal zij in geen geval de waarde van het/de Document(en) kunnen overschrijden.


Artikel 14. Afstand


De niet-toepassing door Coyote Print van een clausule van deze algemene voorwaarden zal in geen enkel geval geïnterpreteerd kunnen worden als een afstand om er zich in de toekomst nog op te beroepen.


Artikel 15. Onsplitsbaarheid


De clausules of deel van clausule van deze algemene voorwaarden die een schending zou inhouden van een wettelijke of reglementaire van openbare orde of een imperatieve bepaling zouden zijn of die niet toepasselijk zouden zijn, worden beschouwd als voor niet geschreven, zonder dat deze nietigheid of ontoepasselijkheid de geldigheid van de overeenkomst of de clausule in haar geheel beïnvloedt. Integendeel, de partijen zullen trachten de nietige of niet toepasselijke bepaling te vervangen door een bepaling van gelijkwaardig economisch en/of juridisch waarde.


Artikel 16. Toepasselijke wet en keuze van bevoegde gerechten


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Indien er zich problemen voordoen, die door deze algemene voorwaarden niet werden overwogen, zullen Coyote Print en de Klant trachten ze op minnelijke wijze op te lossen. Bij gebreke aan een dergelijke oplossing, zullen de Hoven en de Rechtbanken van het arrondissement Brussel, exclusief bevoegd zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld en ondertekend in de Franse taal, die de voorrang krijgt bij de interpretatie.